Trade Materials

Yuki Tora

Bottle Shots
Yuki Tora 720ml
Yuki Tora 200ml
Yuki Tora 720ml & 200ml
Point of Sale
Yuki Tora Promo Poster 11×17
Yuki Tora 200ml Shelf Talker
Yuki Tora 720ml Shelf Talker

Tech Sheets
Yuki Tora Tech Sheet
Logo